Šta je govor mržnje?

Termin „govor mržnje“ će biti shvaćen kao svi oblici izražavanja, koji šire, potiču, promovišu ili opravdavaju rasnu mržnju, ksenofobiju, antisemitizam i druge oblike mržnje na temelju netolerancije, uključujući: netoleranciju izraženog agresivnog nacionalizma i etnocentrizma, diskriminaciju i neprijateljstvo prema manjinama, migrantima i ljudima imigrantskog porijekla. (Vijeće ministara EU, Preporuka 97/20)

Šta je huškanje?

Huškanje označava u društvenom smislu širenje neobjektivnih izvještaja sa svrhom ocrnjivanja, te poticanje širenja mržnje protiv osoba, države, skupina ili naroda.

Šta je diskriminacija?

Diskriminacijom, u smislu Zakona o zabrani diskriminacije BiH, smatraće se svako različito postupanje, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica na osnovu:

 • njihove rase
 • boje kože
 • jezika
 • vjere
 • etničke pripadnosti
 • nacionalnog ili socijalnog porijekla
 • veze s nacionalnom manjinom
 • političkog ili drugog uvjerenja
 • imovnog stanja
 • članstva u sindikatu ili drugom udruženju
 • obrazovanja, društvenog položaja i pola
 • polnog izražavanja ili orijentacije

kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi prava i sloboda u svim oblastima javnog života. (Zakon o zabrani diskriminacije BiH, Sluzbeni glasnik BiH, br. 59/09)

Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.