Izabran najpovoljniji ponuđač za izradu Idejnog i Glavnog projekta izgradnje podzemne garaže u llijašu *Arhiva

Aktivni članci 829 od 852, Arhivirani članci 2689 od 2704

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a) najniža cijena, člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH”, broj 39/14), člana 57. Statuta općine llijaš (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/09 i 46/18), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 04/4-23-1745/19 od 09.09.2019.godine, u postupku javne nabavke usluga izrade Idejnog i Glavnog projekta izgradnje podzemne garaže u llijašu, Općinski načelnik je donio:

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavke broj: 04/4-23-1745/19 od 09.09.2019.godine, i ugovor za javnu nabavku usluga izrade Idejnog i Glavnog projekta izgradnje podzemne garaže u llijašu, dodjeljuje se ponuđaču: “BOSNA INŽINJERING” d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ul. Koševo br.11, Sarajevo, ID broj: 4201922320004, ponuda broj: 01-09/2019 od 02.09.2019.godine, za ponuđenu cijenu od 6.500,85 KM bez PDV-a sa uračunatim popustom od 31,57%, odnosno 7.606,00 KM sa PDV-om i uračunatim popustom od 31,57%, kao najbolje ocijenjenom.

Čilan 2.
Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču “BOSNA INŽINJERING” d.o.o. Sarajevo, u roku od 10 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješten o izboru najpovoljnije ponude.

Izabrani ponuđač je dužan dostaviti u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke originale ili ovjerene fotokopije dokumenata iz člana 45. od a) do d) Zakona o javnim nabavkama ne starije od 3 (tri) mjeseca računajući od momenta predaje ponude, u skladu sa tačkom 3.2.2. tenderske dokumentacije.

Prema članu 72. stav (3) tačka a) Zakona, ugovorni organ dostavlja prijedlog ugovora onom ponuđaču čija je ponuda po rang-listi odmah nakon ponude najuspješnijeg ponuđača, u slučaju da najuspješniji ponuđač propusti dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz predhodnog stava.

Član 3.
Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za saobraćaj, stambeno-komunalne poslove i građenje.

Član 4.
Ova odluka objavit će se na web-straniei općine, www.ilijas.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa čl. 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje
Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 04/4-23- 1745/19 od 16.08.2019.godine.

Javna nabavka je provedena postupkom konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke je 9.500,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci broj: 976-7-2-89-3-46/19, objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 21.08.2019.godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj 04/4-23-1745/19 od 16.08.2019.godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 09.09.2019.godine, Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 04/4- 23-1745/19 započet dana 04.09.2019., a okončan dana 09.09.2019.godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 04/4-23-1745/19 od 09.09.2019.godine, u postupku javne nabavke usluga izrade Idejnog i Glavnog projekta izgradnje podzemne garaže u llijašu.

U postupku o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

  • da je ukupan broj pristiglih ponuda 2 (dva);
  • da je blagovremeno zaprimljeno 2 (dvije) ponude;
  • da su obje pristigle ponude prihvatljive.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

Komisija za javnu nabavku je u postupku ocjene pristiglih ponuda, provjerom cijena utvrdila da je ponuda prvorangiranog ponuđača računski neispravna i neprirodno niska te je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i pripadajućim podzakonskim aktima Ugovorni organ od prvorangiranog ponuđača dobio saglasnost za ispravku računske greške i osnovano obrazloženje neprirodno niske cijene ponude, a što je konstatovano Zapisnikom o ocjeni ponuda na osnovu kojeg je ova Odluka i donesena.

U postupku ocjene provedenog postupka, Općinski načelnik nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavku. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je daje izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog najniže cijene, čime je utvrđena i rang lista ponuđača kako slijedi:

Red. brojNaziv/ime ponuđačaUkupna ponuđena cijena u KM bez PDV-aUkupna ponuđena cijena u KM sa PDV-om
1.“BOSNA INŽINJERING” d.o.o. Sarajevo6.500,85 sa uračunatim popustom od 31,57%7.606,00 sa uračunatim popustom od 31,57%
2.“URBIS CENTAR” d.o.o. Banja Luka8.900,0010.413,00

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) najniža cijena, Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

Protiv ove odluke može se uputiti žalba Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, Ugovornog/prvostepenog organa.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen ovdje krši Vaše autorsko, lično ili drugo pravo ili interes, možete zahtijevati objavu odgovora ili ispravke. Sve pritužbe i prigovore možete slati na e-mail adresu redakcija@ilijas.net. Materijal poslat na ovu e-mail adresu će se smatrati pravovaljanim. Svi drugi oblici prigovora neće se smatrati relevantnim i portal IlijašNet nema obavezu postupiti po istim.
Šaljite nam vijesti, fotografije, najave, informacije bilo kakve vrste i mi ćemo ih objaviti ukoliko su prikladnog sadržaja i ne krše pravila sajta! Vaše dojave možete slati i putem Viber broja +38762-118-465, na mail redakcija@ilijas.net ili porukom na Facebook fan stranici klikom ovdje.

Ako ste svjedočili nekom događaju, imate informaciju od značaja za javnost, želite prijaviti korupciju, podijeliti vašu priču, najaviti događaj, preporučiti temu, podijeliti fotografije ili video javite nam.

redakcija@ilijas.net

EvropaMagazin™ ©2009-2019 News CMS by M.D.P.
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.