Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/direktorice u JU Osnovna škola “Stari Ilijaš” *Arhiva

Info: Aktivni članci 606, Arhivirani članci 4683

JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA
„STARI ILIJAŠ“ ILIJAŠ
ulica Bosanski put broj 151, 71380 Ilijaš

Na osnovu člana 94. i člana 95. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17), člana 3. i člana 4. Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 2/18) člana 86. Pravila JU OŠ „Stari Ilijaš“ Ilijaš i Odluke Školskog odbora broj: 01-XI-2955 /18 od 29.11.2018. godine, raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora/direktorice škole na period od četiri godine

I UVJETI KONKURSA
Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, kandidat za direktora je dužan ispunjavati i sljedeće uvjete:
a) da u pogledu stručne spreme ispunjava uvjete za nastavnika, pedagoga, pedagoga-psihologa škole u
koju konkuriše,
b) da ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje pet godina radnog iskustva na
poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi,
c) da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog
visokoobrazovnog procesa,
d) da ima najmanje zvanje mentora,
e) da nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i
Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs,
f) da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja služe kaznu ili su pod
optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a koja se nisu povinovala
naredbi da se pojave pred Tribunalom),
g) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora
škole,
h) da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora,
i) da nije lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti,
j) da nije alkoholičar, odnosno ovisnik o opijatima,
k) da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno
ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u
trajanju od tri mjeseca i više,
l) da nije lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu
interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije BiH,
m) da nije lice razrješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita,
nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja
poslova direktora.

II SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerenu fotokopiju):
1. Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na javni konkurs sa kontakt podacima i tačno navedenom
dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu,
2. Kraću biografiju – CV,
3. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
4. Izvod iz matične knjige rođenih,
5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
7. Rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja,
8. Uvjerenje/Potvrda o radnom iskustvu i radnom iskustvu na poslovima u nastavi ili na pedagoško –
psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi,
9. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije otpušten iz
državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu
od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs,
10. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da se na njega ne
odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od
strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a koja se nisu povinovala naredbi da se
pojave pred Tribunalom),
11. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije osuđivan
za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole,
12. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nema privatni
finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora,
13. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije lice protiv
kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih
djela za koja se odredbama važećeg krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri
mjeseca i više,
14. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije lice koje
ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u
organima vlasti u Federaciji BiH i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije BiH,
15. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije lice
razrješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma,
profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova
direktora.

Ljekarsko uvjerenje izdato od nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, izabrani kandidat dostavlja školi nakon imenovanja direktora škole.
Uvjerenje da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više, te uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora, bit će pribavljeno po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.

III KONKURSNI ROK
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

IV VRIJEME ZA KOJE SE VRŠI IMENOVANJE
Direktor škole će se imenovati na period od četiri godine.

V NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
Školski odbor, u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora, o navedenoj odluci u pisanom obliku obavještava sve kandidate koji su se prijavili na Javni konkurs.

VI DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJAVANJU USLOVA
Svojeručno potpisanu pisanu prijavu i traženu dokumentaciju kandidati dostavljaju poštom preporučeno na adresu: Javna Ustanova Osnovna škola „Stari Ilijaš“ Ilijaš, ulica Bosanski put broj 151, 71380 Ilijaš ili lično sekretaru škole u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni konkurs za izbor direktora škole – ne otvaraj (Otvara komisija)“.
Procedura izbora i imenovanja direktora škole će se obaviti u skladu sa Pravilnikom o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 2/18).

Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs objavljen je (6.12.2018.) na službenoj stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade.

Sadržaj ovog članka prenosimo sa: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade.
Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen ovdje krši Vaše autorsko, lično ili drugo pravo ili interes, možete zahtijevati objavu odgovora ili ispravke. Sve pritužbe i prigovore možete slati na e-mail adresu ilijasnet@gmail.com. Materijal poslat na ovu e-mail adresu će se smatrati pravovaljanim. Svi drugi oblici prigovora neće se smatrati relevantnim i portal IlijašNet nema obavezu postupiti po istim.
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.