Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ „Podlugovi“ *Arhiva

Info: Aktivni članci 582, Arhivirani članci 4683

KANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ
JU OŠ «PODLUGOVI » PODLUGOVI
Na osnovu članova 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: broj: 23/17 i 33/17), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17), člana 91. Pravila JU Osnovne škole “Podlugovi” u Podlugovima i Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: broj: 11- 34- 27750-27-1/18 od 13.12.2018. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ “Podlugovi” Podlugovi o raspisivanju javnog konkursa, broj: 03-1387/18 od 27.12.2018. godine, raspisuje se:

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta
u JU OŠ „Podlugovi“ Podlugovi – Ilijaš

1. Nastavnik/nastavnica razredne nastave (PŠ „Ljubnići“) … 1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od 28.01.2019.godine do 31.08.2019.godine
2. Nastavnik/nastavnica matematike … 1 izvršilac, 4 časa sedmično na određeno vrijeme od 28.01.2019.godine do 31.08.2019.godine
3. Nastavnik/nastavnica biologije … 1 izvršilac, 12 časova sedmično, na određeno vrijeme od 28.01.2019.godine do 31.08.2019.godine
4. Nastavnik/nastavnica tjelesnog i zdravstvenog odgoja … 1 izvršilac, 4 časa sedmično na određeno vrijeme od 28.01.2019.godine do 31.08.2019.godine
5. Nastavnik/nastavnica tehničke kulture … 1 izvršilac, 4 časa sedmično na određeno vrijeme od 28.01.2019.godine do 31.08.2019.godine
6. Nastavnik/nastavnica katoličkog vjeronauka … 1 izvršilac, 1 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 28.01.2019.godine do 31.08.2019.godine

USLOVI KONKURSA
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i normativnim aktima škole.

Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom, kandidati trebaju dostaviti:
1. Obaveznu dokumentaciju:
a) Svojeručno potpisana prjava na konkurs sa kratkom biografjom, kontakt podacma i tačnom naznakom pozicje na koju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs, ;
b) Diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
c) Izvod iz matične knjige rođenih;
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) od dana objavljivanja konkursa
2. Dodatnu dokumentaciju :
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca);
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci);
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u poslednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).
Za radno mjesto pod brojem 5. kandidat treba da ispunjava posebne uslove : SSS – III stepen ili IV stepen stručne spreme i položen ispit iz PP zaštite i certifikat za upravljanje sistemom grijanja – kotlovnicom.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.
Nakon konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolsim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa mogu se dostaviti preporučenom poštom ili lično u školu na adresu:
JU OŠ „PODLUGOVI“, ul. „Žrtava genocida u Srebrenici“ br. 212, Podlugovi 71387, sa naznakom – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika – za poziciju/pozicije na koje se konkuriše ili lično u sekretarijat škole od 9,00 sati do 12,00 sati.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 28.12.2018.godine i ostaje otvoren do 10.01.2019.godine.

LINK OVDJE


Ispravka dijela teksta Javnog konkursa za prijem u radni odnos u JU Osnovna škola “Podlugovi”

KANTON SARAJEVO
OPĆINA ILIJAŠ
JU OŠ «PODLUGOVI » PODLUGOVI

Na osnovu članova 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: broj: 23/17 i 33/17), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17), člana 91. Pravila JU Osnovne škole “Podlugovi” u Podlugovima i Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: broj: 11- 34- 27750-27-1/18 od 13.12.2018. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ “Podlugovi” Podlugovi o raspisivanju javnog konkursa, broj: 03-1387/18 od 27.12.2018. godine, objavljuje se:

ISPRAVKA DIJELA TEKSTA JAVNOG KONKURSA
za prijem u radni odnos u školskoj 2018/2019 godini

U Javnom konkursu za prijem u radni odnos u školskoj 2018/2019 godini, koji je objavljen dana 28.12.2018. godine u dnevnom listu “Oslobođenje“ i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo vrši se ispravka dijela teksta, u smislu da tekst: „Za radno mjesto pod brojem 5. kandidat treba da ispunjava posebne uslove : SSS – III stepen ili IV stepen stručne spreme i položen ispit iz PP zaštite i certifikat za upravljanje sistemom grijanja – kotlovnicom“ briše se.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs se produžava za 8 (osam) radnih dana od dana objave ove ispravke na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i dnevnom listu „Oslobođenje“.

Ostali dio teksta Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2018/2019 godini, objavljen 28.12.2018. godine u dnevnom listu “Oslobođenje,” ostaje nepromijenjen.
Sve pristigle prijave prije objave ove ispravke, uzet će se u razmatranje.

Napomena: Ispravka dijela teksta Javnog konkursa objavljena je 04.01.2019. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje” i na službenoj stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Link Ispravke OVDJE

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen ovdje krši Vaše autorsko, lično ili drugo pravo ili interes, možete zahtijevati objavu odgovora ili ispravke. Sve pritužbe i prigovore možete slati na e-mail adresu ilijasnet@gmail.com. Materijal poslat na ovu e-mail adresu će se smatrati pravovaljanim. Svi drugi oblici prigovora neće se smatrati relevantnim i portal IlijašNet nema obavezu postupiti po istim.
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio potreban ili opravdan, nije zločin.