Predstavljamo Vam
Ispod su neki od linkova koji predstavljaju Ilijaš

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge organizacije kurseva engleskog jezika

Na osnovu člana 8. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BIH („ Službeni glasnik BIH“  broj 39/14), BZK „ Preporod“ OD Ilijaš raspisuje,

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Za Uslugu organizacije kurseva engleskog jezika za mlade (uzrasta od 15 do 30 godina)

VRSTA POSTUPKA NABAVKE

Pozivamo ponuđače da učestvuju u postuku javne nabavke na koji se primjenjuje poseban režim u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama i u  skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora  o  uslugama iz Anexa II  Dio B Zakona o javnim nabavkama  („ Službeni glasnik BIH“  broj 66/16 , u daljem tekstu: Pravilnik).

NAZIV UGOVORENOG ORGANA

BZK „Preporod“ OD Ilijaš

 1. OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Predmet javne nabavke je pružanje usluga organizacije kurseva engleskog  jezika za mlade kroz Projekat “LEARN FOR FREE“ koji realizira Bošnjačka zajednica kulture „ Preporod“ u BIH. Ovaj projekat se realizira u sklopu projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BIH“ koji predstavlja zajedničku inicijativu finansiranu sredstvima vlade Švicarske i Švedske, a koju provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija          ( UNDP) u saradnji sa Ministarstvom za ljuska prava i izbjeglice BIH, Ministarstvom pravde Federacije BIH,  Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Vladom Brčko distrikta i entitetskim savezima općina/opština i gradova.

Edukacija treba biti realizirana u dva nivoa ( beginner, elementary)

 • 2 kursa po 64 časa engleskog jezika ( ukupno 128 časova).
 • Edukacija treba biti realizirana za 25 polaznika.
 • Obezbijedi orginalne udžbenike za sve polaznike kursa.
 • Vrijeme edukacije mora biti organizirano na način da joj mogu prisustvovati polaznici koji rade u drugoj smjeni – početak edukacije u večernjim satima ili vikendom.
 • Po završetku edukacije polaznici moraju dobiti ovjeren certifikat o uspješno završenom nivou kursa sa logom Udruženja, vlade Švicarske, Švedske i UNDP.
 • Korisnik nema nikakvih drugih dodatnih troškova i može formirati grupu do 25 polaznika, po svom izboru, a primarno trebaju biti sa područja MZ Stari Ilijaš.

KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE

Kriterij se utvrđuje o svakoj prispjeloj ponudi. Ugovoreni organ će izvršiti izbor između dostavljenih ponuda, na osnovu svojih potreba, u skladu sa prirodom i svrhom konkretne usluge, cijeneći specifičnost i kvalitet ponude.

 1. USLOVI I ZAHTJEVI KOJI PONUĐAČI TREBAJU DA ISPUNE

Centar za strane jezike i udruženja registrovana za usluge pružanja edukacije za navedene oblasti i priznate od nadležnih institucija.

Ponuđači koji dostavljaju ponude za edukaciju moraju biti ovlašteni za rad te raspolagati stručnim kadrom koji će vršiti edukaciju iz oblasti engleskog jezika.

 1. MJESTO IZVRŠENJA USLUGE

Mjesto izvršenja edukacije je obezbjeđeno u  JU OŠ „ Stari Ilijaš“ Ilijaš

 1. ZAKLJUČENJE UGOVORA

Ugovor se zaključuje jednokratno u periodu od 25.9.2017 do 25.5.2018 godine. Očekuje se da će sve edukacije biti završene najkasnije do početka maja 2018 godine, a certifikati dodjeljeni do 23.05.2018 godine.

 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponuda je 13 dana od dana objavljivanja poziva na stranici Radio Ilijaša i  ilijas.info, odnosno zaključno sa 20.9.2017  godine do 14:00 sati.

Ponudom se smatra svaki dokument iz kojeg se vide pojedinačne cijene i PDV.

 1. ROK, NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Plaćanje će se izvršiti bez predujma, gotovinski ili kompenzacijom po izvršenoj usluzi i to prema ispostavljanoj fakturi u roku do 30 dana.

 1. Adresa na koju se ponuda dostavlja lično, putem pošte ili e-maila

BZK „ Preporod“ OD Ilijaš

Ivana Franje Jukića br.2

71380 Ilijaš

ili putem e-maila: bzkpreporodilijas@gmail.com

Kontakt osoba, broj telefona i e-mail

Adem Alić, tel 061 828 827, e-mail: bzkpreporodilijas@gmail.com

Procjenjena vrijednost javne nabavke za organizaciju kurseva iznosi do 4700,00 KM sa PDV-om.

obrazac_za_cijenu-1

Prijavi Članak

Ukoliko smatrate da sadržaj koji se nalazi u članku nije trebao i ne smije biti objavljen molimo vas da to prijavite i navedete vaše razloge. U interesu nam je da su sve objavljene informacije tačne. Molimo vas da nam ako imate dodatnih informacija vezano za ovaj članak iste pošaljete putem ove forme. Hvala vam, Redakcija Ilijas.net Portala