BiH

Pred zastupnicima izmjene Zakona o visokom obrazovanju, ali i izvještaji kantonalnih preduzeća

Danas se održava hitna sjednica Skupštine KS na kojoj će se usvojiti izmjene Zakona o visokom obrazovanju KS a u vezi odvijanje nastave u vremenu koronavirusa, ali i drugih olakšica za studente. S obzirom da materijal nije dostavljen ni zastupnicima a nije objavljen ni na stranici Skupštine KS nejasno je na šta se konkretno odnose predložene izmjene, ali je poznato da su usaglašene sa univerzitetima, studentima i uz sugestije Ministarstva obrazovanja KS.

PROMO

Istoga dana, samo sa početkom u 10:00 sati bit će održan i nastavak 27. redovne sjednice Skupštine KS sa preostalim dnevnim redom.

Zastupnici će u okviru ovog nastavka razmatrati sljedeće tačke dnevnog reda: Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na Nacrt Sporazuma koji se zaključuje između Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i Javne ustanove „Studentski centar“ Sarajevo o ustupanju na dugoročno korištenje objekata Paviljon VIII i Paviljon IX u okviru Javne ustanove „Studentski centar“ Sarajevo koji su sagrađeni na parceli 2400/1 KO Sarajevo novog premjera, pri čemu po starom premjeru odgovaraju parcela broj 26 upisana u zk. ul. broj. 96 K.O. SP_SARAJEVO – MAHALA LXVIII i parcele br. 24, 323, 324, 123, 25, 30, 135, 206, 414, 416, 423, 424, 31, 433, 547, zk. ul. broj 223 K.O. SP_SARAJEVO-MAHALA LXVIII, na kojima je kao nosilac prava raspolaganja upisan Univerzitet u Sarajevu, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za 2020. godinu, Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za period 01.01.-31.12.2019. godine, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2019. godine, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o poslovanju KJKP „TOPLANE SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o poslovanju KJKP „PARK“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o poslovanju KJKP „TRŽNICE-PIJACE“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o poslovanju KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o poslovanju KJKP „SARAJEVOGAS“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o poslovanju KJKP „POKOP“ d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu.

Na dnevnom redu je i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za potpisivanje Ugovora o isplati naknade po osnovu izgubljene dobiti sa „Duhanpromet“ d.o.o. Sarajevo, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji garaže u garažnom nizu od četiri bloka-Blok 3, izgrađenom u naselju Stup-Bačićko polje, općina Ilidža, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Muaz Zuberović), Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-37, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Dženana Zametica), Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-37, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Faruk Mudželet), Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji stana u ulici Žunovačka bb, općina Hadžići, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Adi Kalem), Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Mohamed Semrin), Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Irmel Dervišević), Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine nastale nadziđivanjem postojećeg stambenog objekta na adresi Huseina Đoze broj 238E, općina Ilidža, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Fazlić Ismet).

izvor: Patria

Povezani članci

Back to top button